Weergave

Als je tijdelijk niet alle producten wilt tonen op beslist.nl, dan kun je een weergavekolom aanleveren met daarin 0 (product niet tonen) of 1 (product wel tonen). 

Belangrijk: 

De biedingsinstellingen in jouw beslist.nl dashboard zijn leidend. Als je een categorie in dit dashboard hebt gedeactiveerd, dan staan deze artikelen niet live op beslist.nl, zelfs niet als de weergavekolom is gevuld met ‘1’. De Weergavekolom werkt alleen op categorieën die zijn geactiveerd. 

De snelheid waarmee een wijziging in de weergave wordt verwerkt, kan per categorie verschillen. Voor alle producten wordt de weergave één keer per etmaal bijgewerkt.