Mijn producten zijn niet in de juiste categorie ingedeeld, hoe kan dit?

Als producten op Beslist.nl niet op de verwachte plek staan, kan dat verschillende oorzaken hebben. 

  • Mogelijk heeft de door jou opgegeven categorieterm of titel geleid tot een onjuiste plaatsing. Zo kan bijvoorbeeld een tuinkussen dat alleen de categorie “stoelen > kussens” heeft meegekregen per ongeluk bij de sierkussens terechtkomen. Soms kun je deze fouten voorkomen door betere en specifiekere categorietermen te gebruiken of een duidelijke productsoort in de titel op te nemen. 
  • Het kan echter ook gebeuren dat Beslist.nl een andere keuze maakt dan verwacht. De categorisatie op Beslist.nl wordt voortdurend geoptimaliseerd om de beste vindbaarheid en conversie te realiseren.  
  • Het kan ook voorkomen dat een product op basis van een onjuiste EAN-code verkeerd wordt ingedeeld. 

Om dit op te lossen, is het raadzaam om de EAN-code, titel en categorisatie van het product te controleren. Als de producten nog steeds verkeerd worden ingedeeld, kun je contact opnemen met productfeed@beslist.nl voor verdere hulp.