De klant wilt de order annuleren/retourneren. Hoe handel ik dit af?

De labels op beslist.nl worden automatisch gegenereerd op basis van de informatie die je aanlevert. 

Om het kortingslabel te genereren, dien je naast de reguliere prijs ook een prijs_oud door te geven. Hierbij geldt dat de oude prijs hoger en reëel moet zijn. Het kortingspercentage wordt automatisch berekend op basis van deze informatie. 

Het kids label wordt geplaatst in relevante categorieën als uit het veld Maat, de trefwoorden in de omschrijving en/of het Doelgroep veld kan worden afgeleid dat het om een product voor kinderen gaat. Als deze informatie compleet is maar het kids label niet wordt weergegeven, neem dan contact op via productfeed@beslist.nl. 

Het nieuw label wordt automatisch getoond bij producten die voor het eerst in de productfeed zijn opgenomen. Het is niet nodig om een product tijdelijk uit de feed te verwijderen en weer toe te voegen om het nieuw label te genereren. Dit kan de publicatie van je producten eerder verstoren dan verbeteren.